Головна » НОВОДНІСТРОВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ КОРОТКО ПРО ЕМФІТЕВЗИС

НОВОДНІСТРОВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ КОРОТКО ПРО ЕМФІТЕВЗИС

8 червня 2018 в 8:47 Переглядів: 406

Якщо у ВАШІЙ власності є земельна ділянка і ВИ бажаєте отримати з неї користь, проте не маєте часу на її обробку, виходом може бути передача її в оренду або ж в користування. За діючим законодавством мінімальний строк оренди земельної ділянки встановлено у 7 років. Такий варіант не всіх влаштовує, тому альтернативою оренді може бути - емфітевзис. 
В українському законодавстві термін «емфітев­зис» пояснюється як стро­ко­ве чи без­стро­ко­ве, плат­не чи бе­зо­плат­не пра­во ко­ри­с­ту­ван­ня чу­жою зе­мель­ною ділян­кою для сільсько­го­с­по­дарсь­ких по­треб, що мо­же відчу­жу­ва­тись або ус­пад­ко­ву­ва­тись.

Право кори­с­ту­ван­ня чу­жою зе­мель­ною ділян­кою вста­нов­люється до­го­во­ром між влас­ни­ком зе­мель­ної ділян­ки і осо­бою, яка ви­я­ви­ла ба­жан­ня ко­ри­с­ту­ва­ти­ся цією зе­мель­ною ділян­кою. Договір укладається письмово, однак не містить чітких вимог до його форми та змісту, а також не потребує обов’язкового нотаріального посвідчення. Така спрощена процедура робить його більш привабливим порівняно з договором оренди землі.

Важливим є те, що для земель приватної власності строк договору емфітевзису не обмежено, і він може складати, як 1 рік так і 100 та більше років. Укладаючи безстроковий договір, кожна зі сторін отримує право відмовитися від договору емфітевзису, попередньо попередивши про це другу сторону не менш як за один рік. Так визначено п. 2 ст. 408 Цивільного кодексу України.

За домовленістю сторонами встановлюються розмір плати за договором, її форма, умови, порядок та строки виплати. Договір повинен містити перелік обов’язків землевласника та землекористувача, визначені законодавством, які фактично не відрізняються від їхніх прав та обов’язків у разі оренди землі. Так, наприклад землекористувач зобов’язаний ефективно використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення, підвищувати її родючість, застосовувати природоохоронні технології виробництва, утримуватися від дій, які можуть призвести до погіршення екологічної ситуації. Власник земельної ділянки, в свою чергу, зобов’язаний не перешкоджати землекористувачеві у здійсненні його прав.

Се­ред інших відмінно­с­тей емфітев­зи­су від орен­ди землі слід виокреми­ти такі:

 • пра­во емфітев­зи­су мо­же відчу­жу­ва­ти­ся і пе­ре­да­ва­ти­ся у по­ряд­ку спад­ку­ван­ня ко­ри­с­ту­ва­чем землі.
 • ре­чо­ве пра­во ко­ри­с­ту­ван­ня зе­ме­ль­ною ділян­кою при­ват­ної влас­ності для сільсько­го­с­по­дарсь­ких по­треб мо­же бу­ти пе­ре­да­но у за­ста­ву за зго­дою влас­ни­ка зе­мель­ної ділян­ки.
 • під час ук­ла­ден­ня до­го­во­ру емфі­тев­зи­су в ньому за по­го­д­жен­ням сто­рін мо­же бу­ти виз­на­че­но чіткий ме­ха­нізм оп­ла­ти, що мо­же бу­ти у формі як од­но­ра­зо­во­го пла­те­жу за ко­ри­с­ту­ван­ня зем­лею за весь період, так і ча­ст­ко­вих пла­тежів за певні періоди ча­су.

Державна реєстрація емфітевзису про­ва­дить­ся після дер­жав­ної реєстрації пра­ва влас­ності на са­му зе­мель­ну ділянку. Припинення емфітевзису також підлягає державній реєстрації.

Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб припиняється у разі:

 • поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача.
 • спливу строку, на який було надане право користування.
 • викупу земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю.

Однак перелік таких підстав не є вичерпним, оскільки припинення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) можливе за рішенням суду в інших випадках, встановлених законом. Наприклад, конфіскація земельної ділянки, визнання недійсним або розірвання договору, використання землі не за цільовим призначенням.

На останок радимо у договорах обов’язково перевіряти наступне:

 • З ким підписуєте. Чи має ця людина право підпису та на якій підставі. Якщо це доручення (довіреність), попросіть показати ВАМ його.  
 • Предмет договору. Перевірте чи співпадає обіцянка з тим, що вказано в договорі? 
 • Відповідальність за невиконання. Зверніть увагу за що землекористувач несе і не несе відповідальність, найчастіше усі набиті шишки партнера будуть сформульовані зі слів «не несе відповідальності». Переконайтеся, що ВИ з цим згідні.
 • Строки. Перевіряйте чи співпадають в договорі строки користування земельною ділянкою.
 • Штрафи і пені. Перевірте, чи не повинні ВИ виплатити яку-небудь компенсацію, якщо порушити договір. А що з іншого боку, чи будуть вони якось компенсувати  свої проколи і затримки?
 • Порядок врегулювання суперечок. Іноді трапляється, що врегулювання спорів має відбуватись в суді за сотні кілометрів від ВАС.
 • Мова. У договорі можуть бути фрази чи слова, які ВИ просто не розумієте. Попросіть пояснити їх, а ще краще переписати договір людською мовою. Законом не заборонено складати договір у вільній формі – ніхто не зобов’язаний писати його на ламаному юридичному.
 • Копії. Договір завжди складається в екземплярах за кількістю сторін. Якщо ВАМ пропонують підписати тільки один екземпляр, це гарантована підстава.

Якщо у Вас залишились питання, радимо звернутись до Бюро правової допомоги, де працівники зможуть більш детально вивчити ситуацію та проконсультувати ВАС.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ! НОВОДНІСТРОВСЬКЕ бюро правової допомоги.

Адреса: м. Новодністровськ, м-н Юність, буд. 1 Г.

Режим роботи: понеділок – четвер: 800  - 1700 год., п’ятниця: 800 -1545 год.

Вихідні дні: субота, неділя.

Контактний телефон: (03741) 3-15-70. 

Електронна адреса: novodnistrovske@legalaid.cv.ua

Начальник відділу: ШЕНДЕРЮК Олександр Олександрович.

Головний спеціаліст відділу: ПЕТРАЩУК Ольга Володимирівна.                                                                                                                         

Єдиний телефонний номер системи БПД – 0 800 213 103 
(дзвінки на вказану телефонну лінію зі стаціонарних та мобільних телефонів  в межах України є безкоштовними та приймаються цілодобово).